Implementering

av systematisk uppföljning

Vi anser att den viktigaste källan för uppföljning av kvalitet är brukarna själva och/eller deras anhöriga/legala företrädare. Deras synpunkter på insatsernas nytta och tjänstekvalitet är helt avgjörande för att kunna värdera om insatserna är anpassade till brukares behov.

Vi kan konstatera att en bidragande orsak till att implementering av en ny metod för uppföljning inte lyckas är brister i-, eller helt avsaknad av IT-stöd. Diosentic Systems har lång erfarenhet av att arbeta med systematisk uppföljning där användarvänlighet, säkerhet och relevans är nyckelord.

För att öka förutsättningarna för en lyckad implementering stödjer vi verksamhetsledningen genom att bidra till att skapa en implementeringsplan. Syftet är att öka förståelsen för nyttan av systematisk uppföljning och därigenom väcka engagemang och förutsättningar för att ”det nya” integreras i verksamhetens processer/rutiner.

adobe_pdf-ikonStöd för chefer vid implementering av systematisk uppföljning inom socialtjänsten (0.3MB)

Implementeringslanering, tjänster för systematisk uppföljning från Diosentic Systems

Utbildning

Vi tillhandahåller utbildningar i systematisk uppföljning och IT-stödet dioevidence™ anpassade till de olika målgrupperna.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorerna ger er underlag för uppföljning av egen verksamhet över tid och/eller jämfört med andra verksamheter.

Nya målgrupper

Vi har långvarig erfarenhet av att utveckla uppföljningsmetoder i samarbete med professionen och extern expertis.