Digitaliserat placeringsstöd
med utvärdering av vårdgivare för IFO och Funktionshinder

Utmaningar inom socialtjänsten

Vi har efter diskussioner med flera kommuner uppmärksammats på några gemensamma utmaningar för socialtjänsten.

– systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet – och kvalitetsskillnader mellan utförare/vårdgivare
– stöd till socialtjänsten vid matchning av klienter till rätt insats utifrån den enskildes behov
– upphandling av sociala tjänster och uppföljning av ramavtal

Nytt placeringsstöd – dioevidence+

Vi har därför kompletterat vår systematiska kvalitetsuppföljningstjänst dioevidence™, med ett digitaliserat placeringsstöd för bättre matchning av klienter till rätt utförare/vårdgivare.
Placeringsstödet ger full kontroll på hela processen; från det att socialsekreteraren söker lämplig utförare/vårdgivare till automatiskt genererade kvalitetsrapporter som tydliggör kvalitetsskillnader mellan utförare och sambandet mellan pris och kvalitet.

Tjänsten dioevidence+™ digitaliserar processen placeringsförfrågan, avtal och utvärderin​g vilket​;

– underlättar hela placerings,- och uppföljningsprocessen
– ger underlag för bättre framtida ramavtalsupphandlingar och direktupphandlingar
– minskar det administrativa arbetet avsevärt i samband med placering och uppföljning
– ökar kostnadseffektiviteten
– bättre träffsäkerhet vid val av leverantör/utförare och färre sammanbrott i vården
– ​automatiserar spårbar dokumentation som ger enklare revision

Digitaliserat placeringsstöd med utvärdering av vårdgivare för IFO och Funktionshinder

adobe_pdf-ikon

Handläggaren definierar den enskilde klientens behov genom val av kriterier som är relevanta i det aktuella ärendet. Kriterierna eller variablerna är anpassade till den målgruppsom handläggaren vill placera – ”klientprofil”. Utifrån klientprofilen genereras en lista på de leverantörer/enheter som bäst matchar den enskildes behov.

Handläggaren (alternativt kommunens placeringsenhet) väljer därefter från listan, 1 till 10 leverantörer att skicka förfrågan till. Det sker automatiskt med e-post, och leverantörerna ombeds att svara på förfrågan (svar inom 36 timmar), hur deras platstillgänglighet ser ut samt vad som är deras bästa pris för placeringen. Vid akuta placeringar finns ett snabbspår,som innebär att förfrågan riktas direkt till färre leverantörer med kortare svarstid .

De utförare som svarat syns i listvyn för placeringen och delas mellan; handläggare, samordnare (placeringsenhet) och chef, vilka får direkt tillgång till,- och överblick över respektive leverantörs samlade betygspoäng från tidigare uppföljda/utvärderade insatser.

När handläggaren valt leverantör/utförare kontaktas leverantören av handläggaren för avstämning av uppdraget till utföraren i det aktuella ärendet. Placeringsavtalet skapas automatiskt utifrån informationen i placeringsunderlaget. De utförare som svarat men inte valts för den aktuella placeringen i detta ärende, får ett autogenererat meddelande ”Tack för att ni svarat”.

När insatsen avslutats får handläggaren ett frågeformulär gällande kvaliteten i den aktuella placeringen. Handläggaren får också en påminnelse om att insatsen ska avslutas i verksamhetssystemet. Den information som låg till grund för placeringen (placeringsunderlaget) följer med frågeformuläret och handläggaren behöver endast besvara värderingsfrågorna. För de kommuner som genomför systematiska dialogintervjuer med brukarna, används i stället dessa svar som underlag för värdering av kvaliteten hos respektive vårdgivare.

Handläggarnas (eller klienternas) samlade värderingar av kvaliteten hos olika leverantörer finns tillgängliga i realtid för de enheter inom kommunen som är behöriga att ta del av kvalitetsutvecklingen över tid och av jämförelser mellan leverantörer (utförarlistan).

dioevidence+ gör det också möjligt att följa antal placeringar hos utförarna, typ av placering (HVB, familjevård, boende) och pågående placeringsärenden, avslutade och utifrån lagrum
för placeringen.