Barn och ungdomar

Öka kunskapen med
systematisk kvalitetsuppföljning

De senaste årens rapporter om brister i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende, ger anledning till oro. Det krävs systematisk och fortlöpande uppföljning av bland annat barnens hälsa, trygghet och skolgång.

Den nationella uppföljningen hittills har i huvudsak fokuserat på den sociala verksamhetens processer och strukturer. Metoden vi arbetar med bygger på att de placerade barnens röster blir hörda, genom enskilda samtal med sina personliga socialsekreterare.

Systematisk uppföljning av Barn och ungdomar

adobe_pdf-ikon

Infoblad – Barn och ungdomar (A4/2sidor/0.3MB)

Målgrupper

Uppföljningen av barn och ungdomar omfattar målgrupperna vård och boende (HVB), öppenvård, stödboende och familjehem.

Ensamkommande med eller utan PUT kan följas upp och analyseras. Med hjälp av kvalitetsindikatorerna kan de följas tillsammans med alla andra barn och ungdomar.

Syftet är att säkerställa barn
och ungdomars rätt att;

– bli lyssnade till,
– få stöd i sin kunskapsutveckling,
– ha god hälsa,
– känna trygghet,
– få stöd i sin relation (föräldrar och syskon),
– veta varför de bor där de bor,
– mötas med vänlighet och respekt,
– kunna påverka beslut som rör deras vardag.

Kommunallagen

Resulterar i betyg på kommunala och privata utförare i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 3 Kap. §19. Ni kan följa skillnaden mellan pojkar och flickor, kvalitetsindikatorerna för skola (trivsel och resultat), trygghet och bemötande med betyg på respektive utförare.