Alla målgrupper inom socialtjänsten kan följas upp

Vi erbjuder ett antal färdiga uppföljningsmetoder inom nedan olika målgrupper och ett modernt arbetssätt för metodutveckling, med möjlighet att på kort tid införa systematisk uppföljning av brukarupplevd kvalitet för samtliga målgrupper inom Socialtjänsten.

Vuxna

En plattform för systematisk uppföljning av vuxna med missbruk från Diosentic Systems AB

 Uppföljningen av vuxna med missbruk omfattar vårdformerna institution (HVB), familjehem och öppenvård.
Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxnas upplevelser av insatserna vill vi öka förutsättningarna för bättre vård.

Hemtjänst

Använd vår plattform för att systematiskt följa upp er hemtjänst

Omfattar alla enskilda med biståndsbedömd (ram- och/eller insatsbeslut) hemtjänst oavsett ålder. Anhörig eller legal företrädare ges möjlighet att besvara sina frågor efter samtycke om den enskilde inte kan eller vill svara.
Med systematisk kvalitetsuppföljning av enskilda med hemtjänstinsatser vill vi öka förutsättningarna för att den enskildes hjälpbehov tillgodoses.

Barn och unga

En plattform för systematisk uppföljning av barn och unga från Diosentic Systems

Omfattas av vårdformerna/insatstyperna vård och boende, öppenvård, stödboende och familjehem (jourhem, nätverkshem, konsulentstödda/förstärkta familjehem).
Med systematisk kvalitetsuppföljning av barn och ungdomars upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att deras behov tillgodoses i en trygg och säker miljö.

Funktionsnedsatta

Systematisk uppföljning av personer med funktionsnedsättning Diosentic Systems AB

Omfattar biståndsbedömda insatser för personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar (med eller utan missbruk). De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.
Genom uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning och deras upplevelser av våra insatser vill vi skapa förutsättningar för en bättre vardag för dem.

Försörjningsstöd

Systematisk kartläggning och uppföljning av försörjningsstöd | Diosentic Systems AB

Med systematisk kvalitetsuppföljning av vuxna med försörjningsstöd vill vi öka möjligheterna till egenförsörjning, genom kommunala arbetsmarknad-, utbildnings- och rehabiliteringsinsatser enligt Socialstyrelsen HSLF-FS 2015:30.
Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxna med försörjningsstöd vill vi öka möjligheterna till egenförsörjning.

Boendestöd

Personal intervjuar klient i bostad först boende

Uppföljningen av boendestöd omfattar bostad först, akutboende och uppsökarenheter.
Genom systematisk uppföljning av vuxnas upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att ge ett bättre stöd i boendet.