Personer med psykisk funktionsnedsättning

Öka kunskapen genom
systematisk resultatuppföljning

Uppföljningsmetoden för Boenden speglar insatsernas resultat ur ett brukarperspektiv. De samlade aggregerade resultaten från systematisk uppföljning kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper av personer med funktionsnedsättning. Kärnkomponenten i metoden är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser som ges upplevs effektiva.

Metoden tar tillvara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av insatserna. Frågorna handlar bland annat om vilken insats som givits, utförare, (insatstid), hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen.

Systematisk uppföljning av personer med funktionsnedsättning Diosentic Systems AB

Boenden

Systematisk uppföljning av Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning (UIF-PB). De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.

Inventering

Metoden (UIF-PI) är en digitaliserad version av Socialstyrelsens verktyg för Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning.

Referens

Kontakta oss om ni vill komma i kontakt med Göteborgs stad (10 stadsdelar) som använder både metoden för Boenden och Inventering.

Göteborgs stad har utvecklat och inför uppföljning av hemtjänst

Syftet med uppföljningen;

– gör klienten mer delaktig och ger socialsekreteraren en struktur för intervjun,
– visar vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov,
– ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp,
– visar vilka utförare som har goda upplevda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
– ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
– bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre, ökad träffsäkerhet vid val av insats.