Bostad först & Akutboende

Öka kunskapen genom
systematisk kvalitetsuppföljning

 

Tillsammans med Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har två metoder för systematisk kvalitetsuppföljning tagits fram; Bostad först (UIV-BF) och Akutboende (UIV-AB). Bostad först; Ett permanent, tryggt boende är den grundläggande filosofin bakom Bostad först. Stödet är individuellt anpassat och utformas tillsammans med klienten. Akutboende; Initialt handlar det om att lindra nöd och erbjuda tak över huvudet för hemlösa vuxna personer, ofta med problem med missbruk och ohälsa.  Övergripande har följande strategiska värde definierats för att kunna utveckla rätt kvalitetsindikatorer, frågor och svarsalternativ för enkäten i dialogintervjuerna – “genom systematisk uppföljning av vuxnas upplevelser av stödet vill vi öka förutsättningarna för att ge ett bättre stöd i boendet”.

Personal intervjuar klient i bostad först boende
gbgstad_social_resurs_logo

Bostad först

Metodanvisningen med enkät består av 8 frågor som besvaras av personalen och 15 av klienten i en dialogintervju efter 3 månaders boendetid och sedan löpande var 4:e månad. Frågorna består av bakgrunds- och betygsfrågor med fokus på livsområden och tjänstekvalitet.

Akutboende

Metodanvisningen med enkät består av 8 frågor som besvaras av personalen och 9 av klienten i en dialogintervju efter minst sju (7) dagars boendetid och sedan löpande var 6:e månad vid långa boenden. Frågorna består av  bakgrunds- och betygsfrågor med fokus på tjänstekvalitet.

Kvalitetsindikatorer

Fyra (4) kvalitetsindikatorer har definierats för båda metoderna (UIV-BF och UIV-AB);
1) Bemötande klient,
2) Självbestämmande i boendet,
3) Trygghet i boendet
4) Utfört uppdrag.
Dessa ska säkerställa att det strategiska värdet uppnås – se ovan.

För stöd i boende har huvudsyftena definierats enligt nedan;

– att uppnå en hög helhetsvärdering i kvaliteten i utförandet av stödet i boendet,
– säkerställa att klienterna känner trygghet i sitt boende,
– att ge klienterna möjligheter att påverka innehållet i det stöd som ges,
– säkerställa att klienterna blir väl bemötta och med respekt av personalen.