Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling

IT-tjänst för systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling inom
socialtjänstens
alla områden

Systematisk uppföljning handlar om att fortlöpande registrera behov, insatser och resultat/utfall ur ett brukarperspektiv. Genom att följa upp enskilda klienter och sammanställa utfallen av informationen till gruppnivå genereras värdefull information för kvalitetsutveckling.

Den samlade informationen kan användas som underlag för kvalitetsutveckling och förbättring av verksamheten och insatserna.  Om uppföljningen integreras och prioriteras i den reguljära verksamheten kan den (uppföljningen) nå sitt huvudsyfte – att bidra till förbättringar och en god vård/omsorg för brukarna.

dioevidence™ är IT-stödet för att registrera, lagra och analysera information baserat på uppföljning av insatser inom sociala områden. All information lagras i en nationell databas. Utfallet från en uppföljning blir tillgänglig för alla användare, i alla deltagande kommuner, i samma stund som informationen från uppföljningen skickas in i databasen.

Alla klienter följs upp på samma sätt. Uppföljningsintervjun genomförs efter samma metod och klienterna, inom ett specifikt område, får svara på samma frågor och värdera resultatet av insatserna.

pc laptop analys dioevidence systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av brukarupplevd kvalitet

Värde för användare;

– politiker/chefer får en överblick om hur socialtjänsten fungerar,
– handläggare får ett enkelt sätt att följa upp brukarna,
– brukare ges värdefull stund för dialog och delaktighet,
– och information om hur vårdgivares/utförares kvalitet upplevs.